Comarch Optima - Płace i Kadry

1 400,00 zł
Netto
Ilość
Na zamówienie

Comarch OPT!MA Płace i Kadry  - moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju potrzeby Użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Gwarantuje dużą swobodę w definiowaniu własnych składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik. Comarch OPT!MA umożliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia, także w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline.

Program dostępny jest w dwóch wersjach:

Comarch OPT!MA Płace i Kadry – moduł podstawowy umożliwiający:

 • tworzenie indywidualnych ustawień obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • ograniczanie podstawy składek emerytalno – rentowych

 • wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku

 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby

 • definiowanie systemu wynagrodzeń na 10 różnych sposobów (10 typów algorytmów dostępnych w konfiguracji)

 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników (wyliczanie nawet bardzo nietypowych składników płacowych)

 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów

 • kontrolę stopnia wykorzystania limitu nieobecności przez pracownika

 • osobne rozliczanie właścicieli

 • export/import pracowników do i z arkusza Microsoft Excel

 • wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy

 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami

 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe

 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego

 

cdn_optima_pk1.jpg

 

Wprowadzenie nowego pracownika do systemu

 

 

Comarch OPT!MA Płace i Kadry Plus – moduł rozszerzony zawierający dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)

 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 12 algorytmów, uwzględniające:

  • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu z jakiego mają być brane pod uwagę

  • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych, konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki. Do wyboru mamy zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych i funkcji warunkowych

 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin (kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych)

 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)

 • definiowanie stref dla kalendarzy (jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia)

 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)

 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwością dodatkowej edycji w elementach wypłaty. Umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów

 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa Comarch OPT!MA oraz w module Controlling systemu Comarch XL

 • atrybuty czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników.

 • dodatkowe parametry:

  • Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy

  • Ostrzeganie w płacach o niezgodności wydziału z wybraną listą płac
    

cdn_optima_pk2.jpg

 

<P class=normalny style="MARGIN: 0px

ComarchOptimaPK