Comarch Optima - Środki Trwałe

515,00 zł
Netto
Ilość
48 godz

 Comarch OPT!MA Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje dokumenty OT i LT. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
 

cdn_optima_st1.jpg

 

Amortyzacja

 

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  • rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości

  • tworzenie planu amortyzacji środka oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi

  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup klucza sprzętowego memoHasp

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup:

Więcej informacji o produkcie Comarch Optima

ComarchOptimaST