Sello - obs�uga aukcji internetowych - abonament 1 konto allegro / 12 misei�cy

199,00 zł
Netto

Sello to nowoczesny, wszechstronny, a jednocze�nie prosty w obs�udze system narz�dzia do obs�ugi aukcji internetowych Allegro.

Ilość
Dost�pny

Sello to nowoczesny system stworzony z my�l� o tych, kt�rzy sprzedaj� towary w serwisach aukcyjnych i poszukuj� wszechstronnego, a jednocze�nie prostego narz�dzia do obs�ugi aukcji internetowych. Program komunikuje si� z serwisem Allegro.pl i jego zagranicznymi odpowiednikami, wspieraj�c sprzedawc� na wszystkich etapach transakcji.

Sello umo�liwia szybkie przygotowanie serii aukcji i �ledzenie ich przebiegu. Pozwala lepiej kontrolowa� p�atno�ci od klient�w i zarz�dza� komentarzami. Pomaga przygotowa� paczki i stworzy� dla nich odpowiednie druki.

Sello znacznie u�atwia kontakty z klientami dzi�ki kompleksowej obs�udze poczty elektronicznej. Umo�liwia tworzenie serii list�w za pomoc� szablon�w oraz automatyczne generowanie i wysy�anie wiadomo�ci do kupuj�cych (np. potwierdzenie otrzymania wp�aty, informacja o wys�aniu towaru itd.). Otrzymane e-maile zostaj� automatycznie podpi�te do aukcji, transakcji, paczek i klient�w.

Strefa Sello udost�pnia klientom strony internetowe zawieraj�ce informacje o stanie realizacji transakcji. Za po�rednictwem tych stron klient mo�e zmieni� adres do wysy�ki, poprosi� o wystawienie faktury VAT lub wprowadzi� uwagi, kt�re zostan� przes�ane bezpo�rednio do transakcji w programie sprzedawcy.

Sello wsp�pracuje z popularnym systemem sprzeda�y Subiekt GT. Dzi�ki temu mo�na sprzedawa� towary z Subiekta GT na aukcjach internetowych, wystawia� faktury, paragony itp.

Najwa�niejsze funkcje:

 • mo�liwo�� obserwowania przebiegu wszystkich aukcji w jednym miejscu
 • obs�uga wielu kont z serwis�w aukcyjnych
 • �atwe i szybkie przygotowywanie aukcji, tworzenie opis�w, wiadomo�ci do klient�w i komentarzy dzi�ki wbudowanym szablonom
 • zbiorcze wystawianie aukcji
 • obs�uga zagranicznych wersji Allegro.pl
 • przeliczanie transakcji na inn� walut�
 • zbiorcza obs�uga paczek poprzez listy wysy�kowe
 • jednoczesna obs�uga wielu kont pocztowych
 • automatyczne rozpoznawanie i przypisywane wiadomo�ci do klienta, aukcji, transakcji lub paczki
 • mo�liwo�� zdefiniowania wiadomo�ci automatycznych, generowanych po pewnych zdarzeniach w programie, np. rejestracja wp�aty od klienta czy wys�anie paczki
 • pobieranie i wystawianie komentarzy do transakcji
 • mo�liwo�� pracy wielu u�ytkownik�w na wsp�lnej bazie danych
 • automatyczne wysy�anie i odbieranie danych
 • wsp�praca z Subiektem GT (pobieranie informacji o towarach i ich stanach z Subiekta GT do Sello wystawianie zam�wie� i dokument�w sprzeda�y w Subiekcie GT)
 • przygotowywanie wydruk�w magazynowych zawieraj�cych list� towar�w do danej paczki
 • regu�y wiadomo�ci pozwalaj�ce lepiej rozdziela� i segregowa� otrzymane wiadomo�ci
 • udost�pnienie internetowych stron transakcji w Strefie Sello, dzi�ki kt�rym klient mo�e sprawdzi� stan realizacji swojego zam�wienia oraz wprowadzi� do niego zmiany
 • szablony opis�w aukcji, umo�liwiaj�ce �atwe przygotowanie ca�ej serii estetycznych aukcji
 • notatki do aukcji
 • ponowne wystawianie aukcji z uwzgl�dnieniem towar�w niesprzedanych.

Wymagania systemowe:

 • komputer z procesorem co najmniej 800�MHz oraz 256�MB pami�ci operacyjnej
 • oko�o 300�MB wolnego miejsca na dysku twardym (na program wraz z serwerem baz danych)
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 lub nowszy
 • system obs�ugi baz danych Microsoft SQL Server 2005 - bezp�atna wersja SQL Server 2005 Express Edition dostarczona jest wraz z programem
 • przegl�darka Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza
 • zalecana rozdzielczo�� ekranu: 1024x768 pikseli
 • ��cze internetowe niezb�dne do komunikacji z serwisami aukcyjnymi.

Wi�cej informacji o produkcie Sello - obs�uga aukcji internetowych

InsERT
INSERT_SELLO